Особливості навчання дорослих у системі безперервної освіти

Українська система освіти зорієнтована на інтеграцію до європейської освітньої системи. Навчання протягом всього життя є важливим елементом Зони європейської освіти. Майбутня Європа визначена як суспільство та економіка, засновані на знаннях, тому стратегія навчання протягом всього життя є інструментом вирішення проблем підвищення конкурентоспроможності людських ресурсів та їх ефективного використання, впровадження нових технологій, забезпечення рівних можливостей та якості життя.

Професійні знання і навички, отримані в навчальних закладах, через кілька років застарівають і стають недостатніми. В нових економічних умовах виникла необхідність оновлення освіти на новому якісному рівні, зміни стратегії та технологій навчання, пошуку нових шляхів розвитку освіти в контексті ідеї безперервної підготовки кадрів.

Акцентування уваги на особливостях навчання дорослих як окремої категорії тих, хто навчається, в умовах модернізації системи освіти на принципах безперервності є завданням багатьох сучасних навчальних програм, зокрема щодо підвищення кваліфікації.

Відмінності учнів-дорослих від учнів-дітей поступово усвідомлювались наукою. У педагогіці сформувався особливий розділ дидактики, що дістав назву андрагогіка. Основні положення андрагогіки полягають у тому, що:

  • провідна роль у процесі навчання належить саме тому, хто навчається;
  • доросла людина є сформованою особистістю, яка ставить перед собою конкретну мету навчання, прагне самостійності, самореалізації;
  • доросла людина володіє професійним і життєвим досвідом, знаннями, вміннями, навичками, які повинні бути використані в процесі навчання;
  • дорослі шукають найшвидше застосування отриманим під час навчання знанням і вмінням;
  • процес навчання значною мірою обумовлений тимчасовими, просторовими, побутовими, професійними, соціальними чинниками, які або обмежують, або сприяють йому;
  • процес навчання організований у вигляді спільної діяльності того, хто навчається, та викладача на всіх його етапах.

Функцією викладача є надання допомоги у виявленні, систематизації, формалізації особистого наявного досвіду, корегуванні та поповненні знань. Таким чином, викладач є координатором процесу, який створює нові форми, методи та можливості навчання. Зростає значущість активних методів навчання та інтегрованих дисциплін.

Ідеї андрагогіки набувають все більшої актуальності та є гарною базою для розвитку нових освітніх концепцій, адже особливості сучасного суспільства вимагають від дорослої людини не тільки опанування досвіду минулих поколінь, але й активної позиції щодо створення  майбутнього.

В сучасних умовах змістом освіти стає не стільки певний об’єм знань і навичок, скільки сама творчість, самодіяльність фахівця у сфері матеріального і духовного виробництва. Такий підхід означає збіг безперервних процесів зміни навколишнього середовища і самозміни людини. В той же час він припускає принципову незавершеність процесів навчання, а також нероздільність і безперервність пізнавальних процесів.

Таким чином, одним з головних інструментів модернізації системи освіти в Україні має стати створення умов щодо можливостей навчання людини протягом всього життя з впровадженням у практику організації навчання здобутків науки андрагогіки. 

Особливості навчання дорослих у системі безперервної освіти
Догори