Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Підвищення кваліфікації – один із видів професійного навчання, що передбачає набуття державними службовцями, головами

місцевих державних адміністрацій, їх першими заступниками та заступниками, посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами місцевих рад нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності чи галузі знань.

Разом із іншими видами професійного навчання (підготовка за магістерськими програмами, стажування, самоосвіта), підвищення кваліфікації спрямоване на забезпечення зазначеним працівникам відповідного рівня професійної кваліфікації з метою здійснення ними їх професійної діяльності.

Підвищення кваліфікації може бути здійснено у закладах освіти, установах, організаціях (незалежно від форми власності), що мають право надання відповідних освітніх послуг.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про державну службу» державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, зокрема через навчання у відповідних навчальних закладах, як правило, не рідше одного разу на п’ять років. Результати навчання і підвищення кваліфікації є однією з підстав для просування по службі.

З метою виконаня індивідуальної програми підвищення кваліфікації державний службовець має набрати не менше 1 кредиту ЄКТС (30 годин) протягом календарного року.

Програми підвищення кваліфікації за інтенсивністю та тривалістю процесу навчання поділені на дві групи:

  • короткострокові – обсяг яких дорівнює від 0,2 до1 кредиту ЄКТС;
  • довгострокові (професійні (сертифікатні)) – обсяг яких не менше 2 кредитів ЄКТС.

Крім того, програми підвищення кваліфікації за змістом поділяються на:

  • спеціальні – програми, що охоплюють питання функціонування й основних напрямів діяльності окремого державного органу, органу місцевого самоврядування.
  • загальні – програми, що охоплюють загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, підвищення рівня володіння державною мовою, іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, а також інші питання, визначені відповідними стратегіями або програмами (державними, регіональними, місцевими).

Підвищення кваліфікації може здійснюватись за передбаченими формами навчання, зокрема:

  • очною (денною чи вечірньою);
  • дистанційною;
  • змішаною (очною та дистанційною з використанням спеціальних веб-сайтів, інтернет-платформ тощо) .

Обов’язковим елементом підтвердження підвищення кваліфікації за умов успішного виконання програми навчання є отримання:

  • за короткостроковими програмами – відповідного документу про підвищення кваліфікації;
  • за професійними (сертифікатними) програмами – відповідного сертифікату про підвищення кваліфікації.

За матеріалами Національного агентства України з питань державної служби

Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
Догори